Lenti-X™ p24 Rapid Titer Kit

Lentiviral titration by p24 ELISA or Lenti-X GoStix
Lenti-X p24 Rapid Titer Kit to measure lentivirus titer